headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Abstractring/Indexing
» Editorial Board
For Authors
» Submission and review processes
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
For Reviewers
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Subscription Information
Support & Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

Autorijuhend

Üldnõuded

Ajakirjas Acta Historica Tallinnensia avaldatakse erialaseid varem ilmumata eelretsenseeritud teaduslikke artikleid ja ülevaateid eesti või inglise keeles. Artikkel peab olema kirjutatud korrektses keeles ja vormistatud vastavalt juhendile.

Käsikirjale tuleb lisada andmed autori(te) kohta: nimi, töökoht või asutus, kus uurimus on valminud, selle postiaadress ja korrespondeeriva autori meili aadress.

Käsikirja soovitatav maht, k.a joonealused viited, resümee, tabelid ja illustratsioonid, on 9000 sõna.

Käsikirja põhitekstile peab olema lisatud annotatsioon artikli keeles (maksimaalselt 100 sõna) ja eesti- või võõrkeelne resümee (maksimaalselt 400 sõna), mis sisaldab töö eesmärki ning põhitulemusi.

Tekst, tabelid ja joonised ei tohi üksteist korrata.

Käsikirja esitamine

Käsikiri tuleb esitada elektrooniliselt peatoimetajale (marek.tamm@tlu.ee).

Sobiv arvutiprogramm artikli teksti esitamiseks on Word for Windows (laiendiga doc või docx).

Tabelid ja joonised esitatakse koos tekstiga formaadis üks ühele. Sobivad failivormingud jooniste esitamiseks on TIFF (Tagged Image File Format) ja AI (Adobe Illustrator).

Skaneeritud fotod esitada TIFF failidena. Artikli tekstis näidata jooniste soovitatav asukoht.

Värviillustratsioone on võimalik trükkida autori kulul, digiversioonis avaldamine on tasuta.

Kirjandusviited

Kirjandusele viidatakse joonealuste viidetega, mis on nummerdatud läbi kogu töö. Kirjandusviited esitatakse järgmiselt.

Monograafiliste tööde puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, raamatu pealkiri, sariväljaannetel sarja nimetus ja köite number sulgudes, kirjastus, ilmumiskoht (kohad), ilmumisaasta, viidatud leheküljed.

Karjaharm, T., Sirk, V. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 18501917. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1997, 223226.

Loorits, O. Eesti rahvausundi maailmavaade. (Elav teadus, 12.) Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 1932, 26.

Kogumikus ilmunud artiklite puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, artikli pealkiri, mõttekriips, kogumiku pealkiri, lühend Toim voi Ed., kogumiku toimetaja(te) initsiaalid ja perekonnanimi, kirjastus, ilmumiskoht (kohad), ilmumisaasta, viidatud leheküljed.

Ruutsoo, R. Euroopa Liit ja Eesti julgeolek.Eesti Euroopa Liidu lävepakul. Koost ja toim

R. Ruutsoo, A. Kirch. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, 1998, 23.

Ajakirjades ilmunud artiklite puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, artikli pealkiri, mõttekriips, ajakirja nimi, ilmumisaasta, number, viidatud leheküljed.

Jansen, E. Rahvuslusest ja rahvusriikide silnni eeldustest Baltimail.Akadeemia, 1994, 11, 22432261.

Jutumärkides tsitaadi korral märkida täpne leheküljenumber, mitte kirjutise kõiki lehekülgi. Arhiivimaterjalide puhul: dokumendi nimetus, arhiiv (välisarhiividel ka asukoht), fond (lühend f), nimistu (n), säilik (s), leht (l).

Politseivalitsuse direktori otsus 18.6.1935. Eesti Riigiarhiiv, f 949, n 1, s 5, l 85. Tambek Warmale 1.2.1944. Baltiska arkivet, Stockholm, Warma, 23.

Sama allika kordumisel kasutada lühendatud kirjet:

Karjaharm, T., Sirk, V. Eesti haritlaskonna kujunemine, 276.

Korrektuur

Enne avaldamist saadetakse autorile kontrollimiseks artikli küljendatud versioon (korrektuur) trükivigade parandamiseks. Vigade parandus tuleb teha selgelt ja üldtunnustatud korrektuurimärke kasutades; teksti muutmine ja uue materjali lisamine enne trükkiminekut pole enam lubatud.

Separaadid

Artikli separaate on võimalik tellida (minimaalselt 10 eksemplari) ajakirja toimetusest. Selleks tuleb esitada avaldus, kus on märgitud separaatide hulk ja arve tasuja.

Kõigi artiklite täistekstid on maksuvabalt kättesaadavad ajakirja kodulehelt, neid võib ka ise välja trükkida.Current Issue: Vol. 25, Issue 1, 2019
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember