headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
Vol. 56, Issue 1

Vol. 56, Issue 1

Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde; pp. 9-36

    Jaan Alver
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Tänapäeva eesti kirjakeele morfosüntaksi ja süntaksi uurimisest Tartu ülikoolis; pp. 37-62

    Mati Erelt
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Sõnatuletus leksika ja grammatika vahel: nd- ja ndus-liitelised verbaalnoomenid; pp. 63-90

    Reet Kasik
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Anton Thor Helle toimetajakäekiri: kuidas Thor Helle vana testamendi verbimorfoloogiat redigeeris; pp. 91-108

    Annika Kilgi
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Asustusnimed Kiili vallas; 109-126

    Tiina Laansalu
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik; pp. 127-133

    Helmi Neetar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Eesti nukunimetused; pp. 134-147

    Vilja Oja
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes; pp. 148-171

    Tiina Paet
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Käänteinen astevaihtelu ja paradigmojen restrukturoituminen – suomen ja viron taivutussuhteiden tarkastelua; pp. 172-186

    Hannu Remes
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Presidendikõnede sarnasused ja erinevused: kriitiline tekstianalüüs; pp. 187-203

    Maria Tuulik
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Kuidas läti-eesti keelekontakt on mõjutanud eesti murdekeele grammatikat ja sõnamoodustust; pp. 204-246

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Gustav Vilbaste kui etnobotaanilise ainese koguja, uurija ja publitseerija; pp. 249-268

    Raivo Kalle, Renata Sõukand
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June