1996

SISUKORD

CONTENTS * INHALT

Number 1/2

Gaasifaasilise termooksüdatsiooni kompuuterkromatograafiline monitooring. Resümee
Mihkel KALJURAND, Arkadi EBBER
Ftaalhapet ja protoneeritud etoksüamiine sisaldavate eluentide kasutamine ühekolonnises ioonkromatograafias. Resümee
Ülo HALDNA, Heiki TIMOTHEUS, Irina JAKOVLEVA, Mikaela PAKOSTA, Inga INNO
Läänemere punavetikate geelistuvad galaktaanid
Kalle TRUUS, Merike VAHER, Henn KUKK, Tõnis PEHK, Andres KOLLIST
Raud- ja kaltsiumsulfiidi hüdrolüüs ja oksüdatsioon vees. Resümee
Alfred ELENURM, Leevi MÖLDER, Ilme ROHTLA
Puhastatud koagulant Eesti glaukoniidist. I. Glaukoniidi lagundamine väävelhappega mittetarduvas pulbis. Resümee
Rein KUUSIK, Ludmilla VIISIMAA, Ernst AASAMÄE
Puhastatud koagulant Eesti glaukoniidist. II. Produktide ning jäätmete iseloomustus. Resümee
Ludmilla VIISIMAA, Rein KUUSIK, Ernst AASAMÄE

LÜHITEATEID
Ränil põhinev anioonivaheti ioonkromatograafias (inglise keeles)
Ülo HALDNA, Inga INNO, Irina JAKOVLEVA

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolek 5. detsembril 1995
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia 1995. aasta üliõpilaspreemiad
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia põhikiri
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku statuut

Computerized chromatographic monitoring of rapid thermooxidation reactions
Mihkel KALJURAND and Arkadi EBBER
Application of eluents containing phthalic acid and protonated ethoxyamines in single column ion chromatography
Ülo HALDNA, Heiki TIMOTHEUS, Irina YAKOVLEVA, Mikaela PAKOSTA, and Inga INNO
Gelling galactans of red algae from the Baltic Sea. Summary
Kalle TRUUS, Merike VAHER, Henn KUKK, Tõnis PEHK, and Andres KOLLIST
Refined coagulant for water purification from Estonian glauconite. I. Digesting glauconite with sulphuric acid in slurries
Rein KUUSIK, Ludmilla VIISIMAA, and Ernst AASAMÄE
Refined coagulant for water purification from Estonian glauconite. II. Characteristics of the products and solid wastes
Ludmilla VIISIMAA, Rein KUUSIK, and Ernst AASAMÄE

*
Hydrolyse und Oxydation von Eisen- und Calciumsulfiden im wässrigen Medium
Alfred ELENURM, Leevi MÖLDER, Ilme ROHTLA

SHORT COMMUNICATIONS
Silica-based anion exchanger for ion chromatography
Ülo HALDNA, Inga INNO, and Irina YAKOVLEVA
Instructions to authors
Comments on the instructions to authors: Illustrations

Number 3/4

XVII Eesti keemiapäevad
Jüri KANN, Toomas TENNO
Juuste arseeni- ja seleenisisalduse määramine AAS-elektrotermilisel meetodil. Resümee
Anu VIITAK, Maili TREUMANN
Kemomeetriline hinnang raskmetallide sisaldusele muldades. Resümee
Helvi HÖDREJÄRV
Ühest võimalusest savide hüdraatvee sisalduse määramiseks tahkekütustes. Resümee
Kaarli UROV, Mihkel KOEL
Superkriitilise fluidumekstraktori ekstraktsioonikambri konstruktsioonist. Resümee
Toomas SÕMER, Karin PUNNING
Raskmetallide adsorptsioon töötlemata ja granuleeritud turbal kaadmiumi näitel. Resümee
Ülis SÕUKAND, Reet TUNGEL, Toomas TENNO
ZnS : Cu : Al : Bi : Cl defektide tasakaalu arvutamise meetod. Resümee
Kalju LOTT, Leo TÜRN
Mõnede enüünoolide ja ühe diüünooli käitumine superaluselistes süsteemides MNH(CH2)2NH2/H2N(CH2)2NH2. Resümee
Uno MÄEORG, Kaja KALLAS, Säde VIIRLAID, Tõnis PEHK, Anu MERISTE
(Z,E)-2-okteen-4-üün-1-ooli isomerisatsioon ja järgnev alküleerimine kui "ühepaja" süntees superaluselises keskkonnas. Resümee
Uno MÄEORG, Lea TALU, Kaja KALLAS
Mõnede rohelise lehe alkeensete lõhnakomponentide süntees. Resümee
Ilme LIBLIKAS, Enno MÕTTUS, Ants NILSON
Polüpürrooli elektrokeemiline süntees vesilahustes teraselektroodil. Resümee
Jekaterina REUT, Katrin IDLA, Andres ÖPIK
Tselluloosi kiudude stabiliseerimine naatriumboorhüdriidiga. Resümee
Jaan LEHTARU, Tullio ILOMETS
Galvaanika heitvee puhastamine hüdrotsükloni tüüpi elektrolüüseriga. Resümee
Guido RAJALO, Tamila PETROVSKAJA, Maia GLUŠKO, Viktor AHELIK
Mõnede ajalooliste lubimörtide uurimine. Resümee
Herki HELVES, Lindy PIIRI, Kalju UTSAL, Kaja KÕRGE, Tullio ILOMETS

KROONIKAT
Viktor Palm 70
Tullio ILOMETS

Scientific conference of the 17th Estonian Chemistry Days
Jüri KANN and Toomas TENNO
Electrothermal AAS for the determination of arsenic and selenium in hair
Anu VIITAK and Maili TREUMANN
A chemometrical look at heavy metals in soils
Helvi HÖDREJÄRV
On a possibility to determine the content of clay minerals hydration water in solid fossil fuels
Kaarli UROV and Mihkel KOEL
On the design of a supercritical fluid extraction chamber
Toomas SÕMER and Karin PUNNING
Comparison of heavy metals adsorption properties on natural and granulated peat on the example of cadmium
Ülis SÕUKAND, Reet TUNGEL, and Toomas TENNO
A method for the calculation of defect equilibrium in ZnS : Cu : Al : Bi : Cl
Kalju LOTT and Leo TÜRN
Behaviour of some enynols and one diynol in super basic systems MNH(CH2)2NH2/H2N(CH2)2NH2
Uno MÄEORG, Kaja KALLAS, Säde VIIRLAID, Tõnis PEHK, and Anu MERISTE
Isomerization and following alkylation of (Z,E)-2-octen-4-yn-1-ol as a one pot procedure in super basic media
Uno MÄEORG, Lea TALU, and Kaja KALLAS
Synthesis of some alkenoic plant volatiles
Ilme LIBLIKAS, Enno MÕTTUS, and Ants NILSON
A study of the electrochemical synthesis of polypyrrole from aqueous solution on stainless steel electrode
Jekaterina REUT, Katrin IDLA, and Andres ÖPIK
Stabilization of cellulose fibres with sodium borohydride
Jaan LEHTARU and Tullio ILOMETS
Purification of electroplating waste water using a hydrocyclone electrolytic cell
Guido RAJALO, Tamila PETROVSKAYA, Maya GLUSHKO, and Viktor AHELIK
Investigations of some ancient mortars
Herki HELVES, Lindy PIIRI, Kalju UTSAL, Kaja KÕRGE, and Tullio ILOMETS

CHRONICLE
Viktor Palm 70
Tullio ILOMETS
Instructions to authors
Comments on the instructions to authors: Illustrations